LINHA DO TEMPO DO PLANO DIRETOR

 • anexoIII_areas_planejamento_gestao.pdf
 • anexoII_area_infl_mzmm.pdf
 • anexoIV_utb_utr.pdf
 • anexoIX_polos_estrategicos.pdf
 • anexoI_macrozoneamento.pdf
 • anexoVIII_coeficientes_aproveitamento.pdf
 • anexoVII_estrutura_urbana.pdf
 • anexoVI_eixos_dot.pdf
 • anexoXII_projetos_urbanos.pdf
 • anexoXIV_diretrizes_metropolitanas.pdf
 • anexoXI_areas_pot_grandes_empreend.pdf
 • anexoXVIII_regulariz_fundiaria.pdf
 • anexoXVI_diretrizes_viarias.pdf
 • anexoXV_rede_estr_mobil.pdf
 • anexoXXII_zepecs.pdf
 • anexoXXI_suscet_mov_gravit.pdf
 • anexoXX_suscet_inundacoes.pdf
 • anexoX_centralidades.pdf